Organització

  • PDF

 

Òrgans i funcions

INSTITUCIÓ TITULAR

És responsable d'expressar i donar continuïtat als principis que defineixen l'educació que l'escola ofereix i als criteris d'actuació que garanteixen la fidelitat a aquests principis.
La Institució Titular és l'Institut dels Germans Maristes i és representada pel Director Titular.

DIRECTOR TITULAR

És el responsable últim en tots els camps. Exerceix facultats decisòries en el nomenament i cessament dels òrgans de direcció i coordinació unipersonal. Presideix el Consell Escolar i Claustre General de Professors i l'Equip Directiu.

SUBDIRECTOR/A

Assumeix les responsabilitats del director en la seva absència. Col·labora amb el director en les decisions que li són pròpies. Coordina pedagògicament la globalitat del centre. Atén els nous projectes del centre. Forma part de l’Equip Directiu.

CAP D'ESTUDIS

Dirigeix i coordina l'acció educativa del nivell corresponent Infantil—Primària, ESO i Batxillerat. Presideix  l'Equip Pedagògic de nivell.  Forma part de l'Equip Directiu.

COORDINADOR DE PASTORAL

Orienta l'educació religiosa de l'escola i coordina les activitats pastorals que es desenvolupen durant el curs. Forma part de l'Equip Directiu.

ADMINISTRADOR

Vetlla per la gestió dels recursos de l'escola per tal de posar-los al servei de l'educació i pel manteniment de les instal·lacions. Forma part de l'Equip Directiu.

ORIENTADOR

Orienta la tasca educativa dels professors per tal d'afavorir el desenvolupament harmònic de la personalitat de l'alumnat.
La seva funció fa referència a tasques de prevenció, valoració-diagnòsi, intervenció i assessorament. Forma part de l'Equip Pedagògic d'etapa.

COORDINADOR DE CICLE INFANTIL – PRIM. I ESO – BATX.

Coordina i organitza, juntament amb els tutors i professorat del seu cicle, l'activitat docent quotidiana: ja sigui acadèmica o educativa. Forma part de l'Equip Pedagògic de l'etapa.

CAP DE DEPARTAMENT

Coordina i organitza, juntament amb el professorat de l'àrea corresponent, el desenvolupament del programa de continguts i la seva aplicació en els diferents nivells educatius:  criteris metodològics,  criteris  d'avaluació, seqüenciació i temporització...

COORDINADOR DE QUALITAT

Assegura que s’estableixen, implementen i mantenen els processos necessaris per al sistema de gestió de la qualitat.

EQUIP DIRECTIU

És l'òrgan ordinari de gestió del Centre i té la missió d'impulsar l'elaboració i avaluació del Projecte Educatiu i del Pla Anual amb la col·laboració de tots els sectors de l'activitat de l'escola, així com també la coordinació dels diversos nivells educatius.

EQUIP PEDAGÒGIC

És l'òrgan de gestió i coordinació pedagògica de les diverses etapes: d'Infantil i Primària o ESO i Batxillerat. Assessora el Cap d'Estudis en les seves funcions.

 

You are here